ÚDRŽBA, OPRAVA STROJOV

„Plánovaná prevencia, riešenie porúch”

Nevyhnutným prvkom praktickej výroby a prevádzky strojov je údržba a oprava strojov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vo výrobe a navrhovaní jedinečných strojov a zariadení vám môže byť naša spoločnosť nápomocná spoľahlivými, školenými a kreatívnymi kolegami, ak je potrebné vyriešiť problémy vášho strojového parku. Naši kolegovia sú vám ochotne k dispozícii aj vtedy, ak ide o zariadenie, ktorého technická dokumentácia, konštrukčná štruktúra je neznáma alebo nie dostatočne podrobne známa.

Ak sa jedna súčiastka poláme, poškodí alebo sa objaví požiadavka na zmenu funkcie, naši strojnícki a elektrotechnickí inžinieri, za priebežnej konzultácie, pripravia potrebnú technickú dokumentáciu. Následne naša spoločnosť vyrobí a namontuje súčiastku alebo čiastkovú jednotku a potom zariadenie aj sprevádzkuje.

Podľa našich skúseností môže pri odstraňovaní technickej chyby pomôcť aj to, ak prevádzkovatelia, údržbári stroja môžu s niekým konzultovať a vymeniť si názory. Preto naša spoločnosť po preštudovaní informácií zistených na mieste vám poskytne rady a návrhy na riešenia.

Ak prípadne nemáte vlastných technických pracovníkov, kontaktujte nás, pretože naša spoločnosť, v zmysle rýchlej a efektívnej reakcie, vykonáva aj externú údržbu a opravy.